Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mecania Automation Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

1 Rekisterin pitäjä

Mecania Automation Oy (1107359-8), Heinämäentie 2, 40250 JYVÄSKYLÄ, Puh. 020 786 6770

2 Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Jari Pellinen, puh. +358447715477 jari.pellinen@mecania.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jari Pellinen, puh. +358447715477 jari.pellinen@mecania.fi

4 Rekisterin nimi

Mecania Automation Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

5 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, lakiin ja oikeutettuun etuun. Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä (6 artikla 1§ a, b ja c –kohdat).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

6 Rekisterin sisältö

Asiakassuhde:
- henkilön nimi
- asema
- yritys/organisaatio
- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- www-sivustojen osoitteet
- tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
- tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
- muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Laskutustiedot:
- Laskutettava henkilö tai organisaatio
- Osoite
- Postinumero ja toimipaikka
- Y-tunnus
- Laskutusosoite
- Laskutuspostiosoite
- Verkkolaskuosoite (vapaaehtoinen)
- Verkkolaskun välittäjä ja välittäjätunnus (vapaaehtoinen)

Kotisivujen yhteydenottolomake:
- Etunimi, Sukunimi
- Yritys
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

7 Säännön mukaiset tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lisätietoja suojauksesta antaa tietosuojavastaava.

9 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia työntekijöitämme koskevassa päätöksenteossa.

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan nähtäväksi sekä pyytää tiettyjen henkilötietojen korjausta, rajoittamista tai poistamista.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).